ثبت آگهی زهابی
مسئول فنی

مسئول فنی تجهیزات پزشکی

مسئول فنی (ناظر فنی) نماینده مدیریت تجهیزات پزشکی ناظر فنی تجهیزات پزشکی یا مسئول فنی (Technical Supervisor of Medical Equipment) یا نماینده مدیریت یکی از ردیف های شغلی مورد استقبال دانشجویان مهندسی پزشکی و دیگر رشته های مهندسی می باشد. در این پست سعی شده مطالب ارائه شده منطبق بر دستورالعمل های اداره کل و انجمن متخصصین […]